مجوزهای دیدبازار

دیدبازار قصد دارد در این بخش کلیه مجوزهای اخذ شده را در معرض دید کاربران سایت قرار دهد

پروانه كسب-

کارت مباشرت-

گواهی ثبت-

نشان ملی رسانه های دیجیتال