مجوزهای دیدبازار

دیدبازار قصد دارد در این بخش کلیه مجوزهای اخذ شده را در معرض دید کاربران سایت قرار دهد

مجوزهای دیدبازار
پروانه كسب
کارت مباشرت
گواهی ثبت
نشان ملی رسانه های دیجیتال